โครงการน้ำมันมะพร้าวตะไคร้หอมกันยุง

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง โครงการน้ำมันมะพร้าวตะไคร้หอมกันยุง ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอย่างดียิ่ง โดยได้วิทยากร อาจารย์ ดร.ธงชัย กลิ่นหรั่น ทำหน้าที่บรรยายให้ความรู้และลงมือปฏิบัติจริง ทดลองทำน้ำมันมะพร้าวด้วยวิธีธรรมชาติ
ทั้งนี้ ผู้จัดโครงการขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมา ณ โอกาส นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะนำมารู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์