วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

       มุ่งเน้นด้านทักษะการปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับ
การทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ทักษะด้านปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีที่มีสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม เสริมสร้างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม

4. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล