สทป.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่น ชูโมเดลอากาศสะอาดเขตปทุมวัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวันพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่นเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเขตปทุมวันตามโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน โดยร่วมกับ 18 หน่วยงาน อาทิ กรมขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน สำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูอากาศสะอาดกลับคืนสู่พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วน
นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนื่องจากมีการก่อสร้างถนน รถไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพคนไทย กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายและแผนรองรับปัญหา ภายใต้แผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มุ่งเป้าให้ลดค่าฝุ่นละอองในเกณฑ์มาตรฐาน ที่ผ่านมา ได้กำหนดมาตรการระยะสั้น อาทิ เพิ่มมาตรการตรวจจับรถควันดำ ห้ามเผาหญ้าหรือขยะในที่โล่ง และมาตรการระยะยาว อาทิ ปรับปรุงมาตรฐานการระบายไอเสียรถยนต์ใหม่ โดยการร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน ครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงความพร้อมในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ ยั่งยืน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการแก้ปัญหามลพิษให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชทการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) กล่าวว่า ทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) ได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางอากาศมาโดยตลอด จะสังเกตุได้ว่า ขณะนี้ทางสถาบัน ฯ ได้มีการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมทางการศึกษาจำนวน 10 ชั้น ริมบริเวณ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน ทางสถาบันฯ ได้มีการตรวจวัดค่าทางอากาศตลอดระยะเวลาที่ทำการก่อสร้าง มีการป้องกันมลภาวะที่เป็นพิษต่างให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ ภายในสถาบันยังมีการปลูกต้นไม้เพื่อฟอกอากาศที่บริสุทธ์ เสมือนปอดกลางใจเมือง ด้านนวัตกรรมทางสถาบันฯ ได้มีการส่งเสริมการให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า และแสงอาทิตย์ ตลอดจนการเข้าร่วมการแข็งขันประกวดรถยต์ประหยัดพลังงานอยู่สม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ครบทุกด้าน แม้แต่กระทั่งก่อนหน้าการเกิดภาวะโรคโควิด-19 ทางสถาบันฯจะจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดริมถนนพระราม 1 บริเวณด้านหน้าสถาบัน ฯ ทุกปี ดังนั้นสถาบัน ฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นกลางเมือง อากาศสะอาดเขตปทุมวัน เพื่อคืนปอดสะอาดให้แก่คนกรุง อย่างแน่นอน

ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สทป.