นโยบายลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สถาบันฯ มีนโยบายช่วยบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษาจากสถาณการณ์COVID-19
ด้วยการลดค่าทำเนียมการศึกษา 50% โดยมีรายละเอียด ดังนี้