บุคลากร

รศ.ดร. ณาวดี   ศรีศิริวัฒน์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

ผศ.ดร. เพียงพิศ  กลิ่นหรั่น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ดร.ปวีณา  เดือนฉาย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


 

ผศ.ดร. ณัฐญา   คุ้มทรัพย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม     

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ดร. ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม      

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

ดร. ธงชัย  กลิ่นหรั่น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม      

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

อาจารย์พสุพัฒน์   สัมมากสิพงศ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณวุฒิการศึกษา

บท.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง