โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม จัดบริการวิชาการ พร้อมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตร
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี
แม้โควิด จะทำให้เราไม่ได้เจอกัน แต่ไม่เป็นอุปสรรค เราได้ให้น้องๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้สบู่ฆ่าเชื้อกลับบ้านกันจ้า
ขอขอบคุณ ????ผู้อำนวยการ อาจารย์วิทยาศาสตร์ อาจารย์แนะแนว และขาดไม่ได้นักเรียนที่น่ารัก
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ตีอไป เราจะร่วมทำ MOU ร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริม นักเรียนและบุคลากรให้มีความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป