โครงการบริการวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมในชีวิตประจำวันเชิงปฏิบัติการปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ดูภาพกิจกรรม