หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Petrochemicals and Environmental Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ):   Master of Engineering (Petrochemicals and Environmental Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ. ม. (ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ): M. Eng. (Petrochemicals and Environmental Management)

3. วิชาเอก
– ไม่มี –

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 การศึกษางานรายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี

 

********************

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                           วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชื่อภาษาอังกฤษ                     Doctor of Engineering Program in Petrochemicals and Environmental  Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย):       วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

(ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Engineering (Petrochemicals and Environmental  Management)

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย):       วศ.ด. (ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

(ภาษาอังกฤษ):   D.Eng. (Petrochemicals and Environmental Management)

3.วิชาเอก

– ไม่มี –

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า       50 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

   5.1 รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน