บุคลากร

รศ.ดร. ณาวดี   ศรีศิริวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

ผศ.ดร. ณัฐญา   คุ้มทรัพย์               

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ผศ.ดร. เพียงพิศ  กลิ่นหรั่น         

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ดร. ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์               

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

ดร. ธงชัย  กลิ่นหรั่น         

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

อาจารย์พสุพัฒน์   สัมมากสิพงษ์        

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

อาจารย์ปวีณา  เดือนฉาย

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


 

นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี

คุณวุฒิการศึกษา

บท.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง