หลักสูตรระดับปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Petrochemical and Environmental Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม

ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering Program in Petrochemical and Environmental Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Eng. (Program in Petrochemical and Environmental Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

145 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิต                                                                    6 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                            2 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ                                       4 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                                2 หน่วยกิต

5) กลุ่มวิชาภาษา                                                                                     12 หน่วยกิต

6) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                4 หน่วยกิต

. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 109 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                            21 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                                                            26 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                                              56 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                                                6 หน่วยกิต

. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต