โครงการบริการวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมในชีวิตประจำวันเชิงปฏิบัติการปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ภาพกิจกรรม