ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก National Institute of Technology, Ichinoseki College ที่มาแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 10 – 16 กันยายน 256

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก National Institute of Technology, Ichinoseki College ที่มาแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรม ซึ่งหลักสูตรได้นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และพานักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของหลักสูตร